1. Levering zal pas plaatsvinden nadat koper de verschuldigde koopsom, bezorg- en verzendkosten, en eventuele andere kosten heeft voldaan op de door de verkoper aangegeven betaalwijze.
  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 2.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 5. De koper is gehouden datgene te doen wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om (een tijdige) aflevering mogelijk te maken. Verkoper mag er van uitgaan dat de producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen, en dat koper het product in ontvangst kan nemen op de door verkoper aangeven leverdatum. Indien dit niet mogelijk is en levering hierdoor extra kosten met zich meebrengt, komen deze kosten voor rekening van de koper.
 6. De door de verkoper vermelde leverings- en uitvoeringsdatum is slechts indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een fatale termijn overeengekomen wordt. Bij niet tijdige levering dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de verkoper een nadere termijn van 30 dagen tot aflevering wordt geboden. De verkoper is eerst in verzuim nadat de koper hem in gebreke heeft gesteld.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, ontvangt de koper hier binnen 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De verkoper zal zich in dat geval inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Over de vervanging, de (meer)prijs, en de levertijd zal de verkoper de koper informeren. Indien de koper niet instemt met het vervangend product, dan heeft hij het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien het onmogelijk is voor verkoper om een vervangend product te leveren, is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.